هومن روانبخش کرمانشاهی

درباره من

دکتر هومن روانبخش کرمانشاهی
image

استادیار گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

30

h-index

4

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Predicting the impacts of climate change on the distribution of Juniperus excelsa M. Bieb. in the central and eastern Alborz Mountains, Iran
iForest-Biogeosciences and Forestry(2018)
9211817004, ^محمد رحیمی*, مصطفی ترکش, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
مقایسه متغیرهای محیطی و پوشش گیاهی در رویشگاه‌های ممرز (Carpinus betulus) و کچف (C. × schuschaensis) در جنگل‌های نقیبده و مزده ساری و معرفی جامعه جدید کچف
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2018)
9411816004, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ های مختلف جنگل کاری های 50 ساله پارک جنگلی سرخه حصار تهران
پژوهش و توسعه جنگل(2018)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
Ecology and Phytosociology of Cotoneaster shrublands in Central Alborz of Iran
DENDROBIOLOGY(2017)
^هومن روانبخش کرمانشاهی*, بهنام حمزه ای, ^علیرضا مشکی
پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان
مجله جنگل ایران(2017)
9211817004, ^محمد رحیمی*, مصطفی ترکش, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان)
مجله جنگل ایران(2016)
9212816006, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, نقی شعبانیان
بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی گونه‌های زربین Cupressus sempervirens L var. horizontalis (Mill.) Gord و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) جنگل‌کاری شده در منطقه رامیان، استان گلستان
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2016)
^مجتبی امیری*, 9321816001, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
تنوع زیستی جوامع جنگلی و استپی در رویشگاه های اُرس البرزجنوبی (منطقه فیروزکوه)
پژوهش های گیاهی(2016)
^هومن روانبخش کرمانشاهی*, مصطفی اسدی
The influence of environmental variables on distribution patterns of Irano-Turanian forests in Alborz Mountains, Iran
JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE(2016)
^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی
بررسی میزان زنده مانی و اثرتیمارهای متفاوت شکستن خواب فیزیکی بر جوانه زنی بذر دو گونه درختی (نمدار و اقاقیا)
علوم و فناوری بذر ایران(0)
^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, 9211816001
مقایسه پایداری توده‌های دست کاشت زربین (Cupressus sempervirens L var. horizontalis)و کاج بروسیا Pinus brutia Ten)) در شهرستان رامیان
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(0)
9321816001, ^مجتبی امیری*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, داوود مقدسی
بررسی اثرات فشار توریسم بر وضعیت گونه های گیاهی پارک جنگلی نور
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی(2018-03-06)
9411816013, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
بررسی رویش قطری و ارتفاعی درختان کاج تهران (Pinus eldarica) در یک دوره 50 ساله در پارک جنگلی سرخه حصار تهران
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
زنده مانی و جوانه زنی بذر گیاه کهورک در پارک جنگلی سوکان سمنان
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
فاطمه شمس الدین*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, میثم ابولخیریان
بررسی ارتفاع نونهال و نهال های تحت حمایت گونه های خاردار در جنگل های هیرکانی
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست،(2016-03-03)
9311816003*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, انوشیروان شیروانی, ^داود کرتولی نژاد
بررسی پارامترهای رویشی در دو گونه پسته با مبدا متفاوت
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
فلور تحت حمایت گونه های خاردار جنگل های هیرکانی(جنگل خیرود کنار نوشهر)
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
9311816003*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, انوشیروان شیروانی, ^داود کرتولی نژاد
ارزیابی پتانسیل های اکوتوریسمی استان کرمان (مطالعه موردی: مناطق حفاظت شده ی استان کرمان)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
ارزیابی پوشش جنگلی و تیپهای درختی و درختچه ای (مطالعه موردی: روستای دزلی شهرستان سروآباد کردستان)
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار(2015-02-09)
ایوب مرادی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
تیپ های پوشش گیاهی منطقه اوباتو
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار(2015-02-09)
محمد چیاخانی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
تیپهای پوشش گیاهی منطقه دزلی
دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار(2015-02-09)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ایوب مرادی
سازگاری برخی گونه های درختی متداول برای جنگلکاری در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه ده امام شمال شهرستان پاکدشت)
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, حمید محمدی, محسن نورزاد مقدم
اثرات آتش سوزی بر اکوسیستم های جنگلی زاگرس (جمع بندی پژوهش های انجام شده)
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, نقی شعبانیان
تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر درخت اقاقیا( Robinia pseudoacacia)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی, محمد اخلاقی
بررسی فعالیت میکروبی و خصوصیات متفاوت خاک درخت ارس در شهرستان سمنان
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
مطالعه رویش درختان شاخه زاد اکالیپتوس در شهر سمنان
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^هومن روانبخش کرمانشاهی
مطالعه جنگل شناسی و فیزیونومیک رویشگاه شیرخشت (Cotoneaster spp) روته در البرز مرکزی
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^هومن روانبخش کرمانشاهی
مطالعه ویژگی های ساختاری و خاکشناسی رویشگاه سیب وحشی (Malus orientalis Ugl.) در منطقه لالون البرز مرکزی
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^هومن روانبخش کرمانشاهی
بررسی ویژگی های ساختاری و فیزیونومیک رویشگاه بنه (pistacia atlantica desf) در حد بالای پراکنش آن در جنوب البرز
دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل(2014-04-16)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
بررسی اختلالات تغذیه ای درختان اقاقیاRobinia pseudoacacia در جنگلکاری های اطراف شهر سنندج
دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل(2014-04-16)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ندا بخشنده
طبقه‌‌بندی پوشش گیاهی جنگل‌‌های اُرس (Juniperus excelsa M.Bieb.) و تجزیه و تحلیل آن در ارتباط با متغیرهای محیطی (مطالعه موردی: بخشی از کوهستان البرز)
(2013)
^هومن روانبخش کرمانشاهی, دکتر مروی, مصطفی اسدی, محمود زبیری, وحید اعتماد
Phytosociology of Juniperus excelsa M.Bieb. forests in Alborz mountain range in the north of Iran
PLANT BIOSYSTEMS(2015)
^هومن روانبخش کرمانشاهی*, دکتر حمزه ای, بهنام حمزه ای, وحید اعتماد, وحید اعتماد, دکتر مروی, محمدرضا مروی مهاجر, مصطفی اسدی, مصطفی اسدی
بررسی جامعه شناسی رویشگاه های گونه Cotoneaster kotschyi Klotz. در البرز مرکزی و تعیین جایگاه سین تاکسونومی آن
(2016-02-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
درخت شناسی سوزنی برگان   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی- علوم و مهندسی جنگل
تنوع زیستی اکوسیستم های جنگلی   (14 بار دانلود)
رشته : علوم و مهندسی جنگل , گرایش : علوم زیستی جنگل
ریخت شناسی و رده بندی گیاهی   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع طبیعی- علوم و مهندسی جنگل

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران
h.ravanbakhsh@semnan.ac.ir
(+98)2331535588

فرم تماس